GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

Společnost “APR“ spol. s r.o. klade velký důraz na dodržování obecného nařízení GDPR a v rámci činností, které provádí, dodržuje základní zásady pro nakládání s osobními údaji, kterými jsou:

 • Zákonnost, korektnost, transparentnost
 • Omezení účelem
 • Minimalizace údajů
 • Přesnost
 • Omezení uložení
 • Integrita a důvěrnost

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI

Osobní údaje ve společnosti “APR“ spol. s r.o. jsou zpracovávány v rozsahu nezbytně nutném pro činnost společnosti. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě smluv, na základě zákona, nebo na základě písemného souhlasu. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné a je možné ho kdykoli odvolat. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany “APR“ spol. s r.o. pro jiné účely na základě platných právních předpisů.

Ve vztahu se zákazníky a s externími poskytovateli společnost zpracovává osobní údaje, které jsou veřejně dostupné na internetu, v obchodním rejstříku, které subjekt uvede ve smluvní nebo jiné dokumentaci, nebo na základě písemného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Pro komunikaci se zákazníky a externími poskytovateli jsou využívány pouze firemní kontaktní údaje (telefon, e-mail).

Osobní údaje ve společnosti “APR“ spol. s r.o. jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro činnost společnosti, nebo po dobu stanovenou platnými právními předpisy.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Právo na přístup k osobním údajům

       Subjekt údajů má právo na:

- potvrzení, zda společnost o subjektu údajů osobní údaje zpracovává

- informace o účelu jejich zpracování, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou

 zpřístupněny, o plánované době zpracování

- v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, na kopii svých

 osobních údajů

 • Právo na opravu nepřesných údajů

Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm společnost “APR“ spol. s r.o. zpracovává.

 • Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost “APR“ spol. s r.o. neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.

 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů. V případě, že společnost “APR“ spol. s r.o. neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost “APR“ spol. s r.o. zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

 • Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je třeba učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to písemně na adresu sídla společnosti “APR“ spol. s r.o. nebo na e-mail aprpraha@apr.cz.

 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

        Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě, že se rozhodnete uplatnit jakékoli ze svých práv v oblasti ochrany svých osobních údajů, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese aprpraha@apr.cz, nebo písemně na adrese sídla společnosti “APR“ spol. s r.o., V Chotejně 765/15, 102 00 Praha 10.

Zkouška vyskakovací okno