GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

Společnost “APR“ spol. s r.o. klade velký důraz na dodržování obecného nařízení GDPR a v rámci činností, které provádí, dodržuje základní zásady pro nakládání s osobními údaji, kterými jsou:

 • Zákonnost, korektnost, transparentnost
 • Omezení účelem
 • Minimalizace údajů
 • Přesnost
 • Omezení uložení
 • Integrita a důvěrnost

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI

Osobní údaje ve společnosti “APR“ spol. s r.o. jsou zpracovávány v rozsahu nezbytně nutném pro činnost společnosti. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě smluv, na základě zákona, nebo na základě písemného souhlasu. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné a je možné ho kdykoli odvolat. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany “APR“ spol. s r.o. pro jiné účely na základě platných právních předpisů.

Ve vztahu se zákazníky a s externími poskytovateli společnost zpracovává osobní údaje, které jsou veřejně dostupné na internetu, v obchodním rejstříku, které subjekt uvede ve smluvní nebo jiné dokumentaci, nebo na základě písemného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Pro komunikaci se zákazníky a externími poskytovateli jsou využívány pouze firemní kontaktní údaje (telefon, e-mail).

Osobní údaje ve společnosti “APR“ spol. s r.o. jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro činnost společnosti, nebo po dobu stanovenou platnými právními předpisy.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Právo na přístup k osobním údajům

       Subjekt údajů má právo na:

- potvrzení, zda společnost o subjektu údajů osobní údaje zpracovává

- informace o účelu jejich zpracování, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou

 zpřístupněny, o plánované době zpracování

- v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, na kopii svých

 osobních údajů

 • Právo na opravu nepřesných údajů

Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm společnost “APR“ spol. s r.o. zpracovává.

 • Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost “APR“ spol. s r.o. neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.

 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů. V případě, že společnost “APR“ spol. s r.o. neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost “APR“ spol. s r.o. zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

 • Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je třeba učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to písemně na adresu sídla společnosti “APR“ spol. s r.o. nebo na e-mail aprpraha@apr.cz.

 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

        Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě, že se rozhodnete uplatnit jakékoli ze svých práv v oblasti ochrany svých osobních údajů, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese aprpraha@apr.cz, nebo písemně na adrese sídla společnosti “APR“ spol. s r.o., V Chotejně 765/15, 102 00 Praha 10.

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky "APR" spol. s r.o. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
 • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
 • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
 • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené pro odborníky