Přístrojová technika

Přístrojová technika v imunohematologii výrobce Immucor

Galileo ECHO

Galileo ECHO

Plně automatický imunohematologický analyzátor

Podrobnosti o analyzátoru

Podrobnosti o výrobci


Galileo

Galileo

Plně automatický imunohematologický analyzátor

Podrobnosti o analyzátoru

Podrobnosti o výrobci

Zkouška vyskakovací okno