Politika kvality

Hlavním oborem naší činnosti jsou dodávky in vitro diagnostik a přístrojového vybavení v souladu s trendem automatizace v hematologii, imunohematologii, imunogenetice, imunologii, alergologii, serologii a veterinární diagnostice. Jsme předním distributorem produktů světových renomovaných výrobců: IMMUCOR Inc., Minaris Medical America, Inc., Bio-Techne s.a.s. a Global  DX Ltd., NOVACYT Group, DIALAB Produktion und Vertrieb von chemisch-technischen Produkten und Laborinstrumenten Gesellschaft m.b.H., Advanced Practical Diagnostics.

Cílem naší společnosti je co nejlépe reprezentovat výrobce kvalitou dodávaných produktů a souvisejících služeb, především vysoce kvalitního servisu, a umožňovat tak bezchybné a rychlé stanovení požadovaných parametrů ve zdravotnických zařízeních. Tím zajistit dlouhodobé jistoty jak pro naše zákazníky, tak i pro vlastní zaměstnance. Jsme proto přesvědčeni, že jedním z prostředků, jak tohoto cíle dosahovat, je zajišťovat procesy podle zavedeného, udržovaného a neustále zlepšovaného systému řízení kvality v souladu s požadavky mezinárodní normy ISO 9001. Vedení a všichni zaměstnanci společnosti se zavazují přispívat k naplňování Politiky kvality a nést odpovědnost za činnosti popsané v Příručce kvality tak, aby kvalita našich produktů a služeb vždy splňovala nejen požadavky relevantních, obecně platných norem a předpisů. Jsme si vědomi hlavního úkolu, ke kterému všechny naše kroky směřují - trvalému plnění požadavků zákazníka; odpovědnost za kvalitu produktů a služeb je samozřejmou součástí každodenní činnosti pracovníků na všech úrovních a pozicích. Rozhodujícím úkolem vedení společnosti a všech jejich pracovníků pro dosažení tohoto cíle je péče o kvalitu a její trvalé zlepšování.

Politika kvality společnosti “APR“ spol. s r.o. definuje vizi, jak naplnit stanovené cíle a dodat zákazníkovi produkt nebo službu v co nejvyšší kvalitě k jeho nejefektivnějšímu využití. Tyto základní požadavky lze shrnout do následujících kritérií:

  • Politika kvality každodenně ovlivňuje práci zaměstnanců společnosti a přispívá tím k dodržování zavedené úrovně systému řízení a motivuje zaměstnance k neustálému zlepšování a zdokonalování.
  • Řízení společnosti je realizováno tak, že pracovníci společnosti jsou včas seznamováni s úkoly, eventuelně krátkodobými cíli v systému řízení kvality, čímž je naplňována Politika společnosti.
  • Vedení společnosti reaguje na veškeré nesrovnalosti a problémy vznikající v systému řízení kvality vyhledáním optimálního způsobu řešení na pravidelných či mimořádných poradách nebo dle potřeby.
  • Při přezkoumání systému řízení kvality je sledována efektivnost a kontinuita přijímaných opatření tak, aby nedocházelo k častým změnám, jejichž efektivnost by nebylo možno ověřit v praktickém použití.

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky "APR" spol. s r.o. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené pro odborníky