Politika kvality

Hlavním oborem naší činnosti jsou dodávky in vitro diagnostik a přístrojového vybavení v souladu s trendem automatizace v hematologii, imunohematologii, imunogenetice, imunologii, alergologii, serologii a veterinární diagnostice. Jsme předním distributorem produktů světových renomovaných výrobců: IMMUCOR Inc., Minaris Medical America, Inc., Lab21 Healthcare Ltd.,  Bio-Techne s.a.s. a Global  DX Ltd.

Cílem naší společnosti je co nejlépe reprezentovat výrobce kvalitou dodávaných produktů a souvisejících služeb, především vysoce kvalitního servisu, a umožňovat tak bezchybné a rychlé stanovení požadovaných parametrů ve zdravotnických zařízeních. Tím zajistit dlouhodobé jistoty jak pro naše zákazníky, tak i pro vlastní zaměstnance. Jsme proto přesvědčeni, že jedním z prostředků, jak tohoto cíle dosahovat, je zajišťovat procesy podle zavedeného, udržovaného a neustále zlepšovaného systému řízení kvality v souladu s požadavky mezinárodní normy ISO 9001. Vedení a všichni zaměstnanci společnosti se zavazují přispívat k naplňování Politiky kvality a nést odpovědnost za činnosti popsané v Příručce kvality tak, aby kvalita našich produktů a služeb vždy splňovala nejen požadavky relevantních, obecně platných norem a předpisů. Jsme si vědomi hlavního úkolu, ke kterému všechny naše kroky směřují - trvalému plnění požadavků zákazníka; odpovědnost za kvalitu produktů a služeb je samozřejmou součástí každodenní činnosti pracovníků na všech úrovních a pozicích. Rozhodujícím úkolem vedení společnosti a všech jejich pracovníků pro dosažení tohoto cíle je péče o kvalitu a její trvalé zlepšování.

Politika kvality společnosti “APR“ spol. s r.o. definuje vizi, jak naplnit stanovené cíle a dodat zákazníkovi produkt nebo službu v co nejvyšší kvalitě k jeho nejefektivnějšímu využití. Tyto základní požadavky lze shrnout do následujících kritérií:

  • Politika kvality každodenně ovlivňuje práci zaměstnanců společnosti a přispívá tím k dodržování zavedené úrovně systému řízení a motivuje zaměstnance k neustálému zlepšování a zdokonalování.
  • Řízení společnosti je realizováno tak, že pracovníci společnosti jsou včas seznamováni s úkoly, eventuelně krátkodobými cíli v systému řízení kvality, čímž je naplňována Politika společnosti.
  • Vedení společnosti reaguje na veškeré nesrovnalosti a problémy vznikající v systému řízení kvality vyhledáním optimálního způsobu řešení na pravidelných či mimořádných poradách nebo dle potřeby.
  • Při přezkoumání systému řízení kvality je sledována efektivnost a kontinuita přijímaných opatření tak, aby nedocházelo k častým změnám, jejichž efektivnost by nebylo možno ověřit v praktickém použití.

Zkouška vyskakovací okno